Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
 
TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
 
 • Trafikle ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmak, bu düzenlemeleri uygulatmak ve sonuçlarını değerlendirerek ortaya çıkan aksaklıkları gidermek,
 •  
 • Trafik mevzuatı ve idare aleyhine açılan davalarda, savunmaya esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri ilgili birimlere intikal ettirmek,
 •  
 • Trafik kontrol ve uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirler almak ve uygulamak,
 •  
 • Trafik kuruluşlarını ve görevli personelini hizmet başında denetlemek,
 •  
 • TIR denetleme ve konaklama noktalarının tespit edilmesi ve bu noktalarda güvenlik önlemlerinin alınması, belirlenen güzergâhlar üzerinde seyirlerinin sağlanması ve denetlenmesine dair işlemleri yapmak ve hudut kapılarından giriş ve çıkış yapan TIR araçlarının istatistiklerini tutmak,
 •  
 • Trafik denetimi ve düzeni ile ilgili müracaatları ve basın yayın organlarında çıkan trafik denetimine ilişkin haberleri değerlendirerek sonuçlandırmak,
 •  
 • Kayıt tescile tabi araçların her türlü tescili, devir, nakil, geçici plaka verme, trafikten çekme veya hurdaya ayırma, sürücü belgelerinin verilmesi, değiştirilmesi veya yenilenmesi ile yabancı ülkelerden alınan sürücü belgelerinin tebdili gibi işlemlerin tüm trafik kuruluşlarınca, mevzuat hükümlerine göre yeknesak bir şekilde yürütülmesi için uygulamada karşılaşılabilecek tereddüt ve aksaklıklar hakkında görüş bildirmek,
 •  
 • Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu’nun sekretarya görevlerine ilişkin hizmetleri yürütmek,
 •  
 • Fahri Trafik Müfettişliği’ne ilişkin işlemleri yürütmektir.
 
 
 
TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
 
 • Trafik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan personelin yetişmesi amacıyla, hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve gerektiğinde temel eğitimin yapılabilmesi için ilgili kuruluş ve birimlerle koordine kurmak,
 • Trafik polisinin yurtdışı eğitim, araştırma ve incelemeleri ile ilgili teklif ve önerilerde bulunmak ve bu amaçla yurtdışına gidecek personelin işlemlerini takip etmek,
 • Sürücü ve yayalara yönelik çeşitli eğitim çalışmaları düzenlemek, düzenletmek ve sonuçlarını değerlendirmek
 • Trafik eğitimi konusunda yazılı ve görsel materyallerin tasarım, yapım, dağıtım ve muhafazası işlemlerini yürütmek,
 • Trafik eğitimi konusunda basın ve yayın kuruluşlarıyla işbirliği yapılmasını sağlamak, 
 • Trafikle ilgili konularda istatistiki bilgileri hazırlamak ve değerlendirmek, ilgili birimler, kurum ve kuruluşlar ile şahıslara göndermektir.
 
 
 
TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI:
 
 • Trafik Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı taşra trafik kuruluşlarının araç, gereç ve makine-teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek ve alımlarını yapmak,
 • Alımı yapılanların plan dahilinde dağıtımını sağlamak,
 • Trafik kuruluşlarının açılması, kapatılması, isimlerinin değiştirilmesi ve faaliyete geçirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Trafik birimlerinin personel ihtiyacını belirlemek, planlamalarını yapmak,
 • Trafik birimlerine alınacak veya trafik branşından çıkarılacak personelle ilgili karar ve onay işlemlerini yapmak,
 • Basılı kağıt ve plakaların satış bedellerinin tespiti ile ilgili çalışmaları ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile koordineli olarak yürütmektir.
 
 
 
TRAFİK ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ:
 
 • Bilimsel araştırmalar yapmak, danışmanlık yapmak veya danışmanlık hizmeti satın almak suretiyle karayolu trafik güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 •  
 • Karayolu trafik güvenliği alanındaki bilimsel yayınları ve tüm gelişmeleri takip etmek, bu konuda gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki trafikle ilgili her türlü kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,
 •  
 • Karayolu trafik güvenliği ile ilgili eğitim faaliyetleri, seminer, sempozyum, kongre ve toplantılar düzenlemek ve bu alanda yurtiçi ve yurtdışında yapılan benzeri faaliyetlere katılmak,
 •  
 • Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu tarafından istenen konularda bilimsel çalışmalar yapmak, sonuçlarını söz konusu kurula bildirmek, ülke genelinde psiko-teknik çalışmaları takip etmek ve alınan neticeleri Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'na sunmak,
 •  
 • Trafikle ilgili olarak kurum ve kuruluşlardan gelen ulusal ve uluslararası araştırma taleplerini değerlendirmektir..
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • TUBİM
 • İçişleri Bakanlığı
 • KGYS